Robusta hạt 1kg (tỷ lệ chín cao, bắn màu 2lần)

146,000